Tuesday , May 21 2024

Visa Viet Nam

Dịch Vụ Xin Giấy Ủy Quyền Cá Nhân

Dịch Vụ Xin Giấy Ủy Quyền Cá Nhân

“Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi được ủy quyền” Để thực hiện thủ tục Uỷ Quyền Cá Nhân tại Mỹ, …

Read More »
Call Now Button